Rekrutacja 2020/2021

OGŁOSZENIE

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KL. I

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ W DZIEBAŁTOWIE

Podstawa prawna:

Termin pobierania i składania  zgłoszeń i wniosków :  01.02.2020r. do 31.03.2021r.

Formularze rekrutacyjne  tj. zgłoszenie (dla dzieci z obwodu szkoły) lub wniosek (dla dzieci spoza obwodu) do pobrania na stronie internetowej szkoły  www.spdziebaltow.pl, lub w sekretariacie.

wzór zgłoszenia dziecka do kl. I- SP Dziebałtów

wzór wniosku dla dzieci spoza obwodu- kl.I SP Dziebałtów

Lista dzieci przyjętych zostanie opublikowan w budynku szkoły 8 -10 kwietnia.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie ogłasza nabór na wolne miejsca w Punkcie i Oddziale Przedszkolnym na rok szkolny 2020/2021 od dnia 01 lutego 2020r.

Wnioski zgłoszenia dziecka do Punktu i Oddziału Przedszkolnego są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.
Rodzic zobowiązany jest do zwrotu wypełnionego wniosku do 31 marca 2020r. Rodzic ma prawo złożyć wnioski do trzech przedszkoli z podaniem kolejności wyboru.

O przyjęciu dziecka  do przedszkola decyduje Komisja Kwalifikacyjna.

wzór wniosku Punktu Przedszkolnego SP Dziebałtów

wzór wniosku Oddziału Przedszkolnego SP Dziebałtów

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostaną wywieszone w placówce 8-10 kwietnia.

Ogłoszenie

We środę 18 grudnia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Dziebałtowie będą skrócone lekcje:
1. 8.00 – 8.40
2. 8.45 – 9.25
3. 9.30 – 10.10
4. 10.15 – 10.55
5. 11.00 – 11.40
Długa przerwa
6. 11.55 – 12.35
7. 12.40 – 13.20

Autobusy: Rano bez zmian, powrót po lekcjac o godzinie 12.40; 13.25
Świetlica: 11.00 – 13.30

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Rozdziałem  9 USTAWY z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 675) w brzmieniu: Dzień Edukacji Narodowej

Art. 74. W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.

 

W DNIU 14 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DZIEBAŁTOWIE

NIE MA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

JEŚLI JEST POTRZEBA PROWADZENIA DLA UCZNIÓW  I WYCHOWANKÓW ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH, PROSIMY RODZICÓW  O INFORMACJĘ DO WYCHOWAWCY KLASY LUB DYREKTORA.

Ogłoszenie

Zgodnie z  § 5 ust. 1 pkt 1  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) 

w roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Dziebałtowie dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są dni: 

2 stycznia 2020 roku,

3 stycznia 2020 roku,

7 stycznia 2020 roku – w tym dniu będzie zabawa choinkowa,

21, 22, 23 kwietnia 2020 roku –egzamin ósmoklasisty

12 czerwca 2020 roku

W tych dniach dla uczniów klas I – VIII nie ma lekcji, obiadu i dowozu, takiego jak w dni pracy szkoły.

Nauczyciele pełnią w tych dniach dyżur w szkole, uczniowie mają wolne.

Prosimy rodziców o wcześniejsze poinformowanie wychowawców klas o uczniach, dla których mamy zorganizować zajęcia, tak aby były one adekwatne do potrzeb.

Oddziały Przedszkolne pracują w te dni w sposób dostosowany do liczby obecnych dzieci.

Budżet obywatelski – liczymy na Państwa głosy !!!

Szanowni Państwo:

Rodzice, Dziadkowie, Rodzeństwo,

Nauczyciele, Pracownicy i Przyjaciele

Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie

Dzięki Pani Karolinie Kifer – Sołtys Starego Dziebałtowa,

która złożyła wniosek do Budżetu Obywatelskiego Gminy Końskie na rok 2020 mamy możliwość

BUDOWY BEZPIECZNEGO „PLACU ZABAW W ZGODZIE Z NATURĄ” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DZIEBAŁTOWIE.

Aby budowa mogła ruszyć wniosek musi być poparty zebranymi podpisami       (około tysiącem podpisów!).

Potrzebne są więc nasze głosy, im więcej tym lepiej! 

W tym momencie bardzo prosimy o głosy Państwa i o pomoc w ich zbieraniu! Wystarczy mieć skończone 16 lat i mieszkać w gminie Końskie.

Mamy szansę, na budowę placu zabaw, którego ze środków budżetowych nie wybudujemy! Nie zaprzepaśćmy jej!

Zmobilizujmy nasze wspólne siły i zostawmy po sobie miejsce, w którym przedszkolaki i uczniowie Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie będą mogły bezpiecznie spędzić czas!

Karty do głosowania można pobrać, a wypełnione zwrócić: w sekretariacie szkoły,  u wychowawców, dyrektora lub zagłosować przez internet za pomocą linku:

http://bo.umkonskie.pl/badanie/autoryzacja/n/budzet-obywatelski-miasta-i-gminy-konskie-na-2020-rok

Z poważaniem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie

Beata Zbróg

 

 

 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
ROZPOCZNIE SIĘ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DZIEBAŁTOWIE
W DNIU 19 CZERWCA 2019 ROKU O GODZINIE 9.00

MSZA ŚWIĘTA NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
W KOŚCIELE PARAFIALNYM W DZIEBAŁTOWIE
O GODZINE 8.00

Autobusy dla uczniów dojeżdżających rano, będą kursować codzienną trasą – wyjazd z Końskich 7.45
Autobus po uroczystościach wyjedzie spod szkoły o godzinie 11.15

Ogłoszenie

DNI 1 i 3 MAJA 2019 ROKU
SĄ DNIAMI ŚWIĄTECZNYMI I WOLNYMI DLA UCZNIÓW
I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W DZIEBAŁTOWIE.

2 MAJA 2019 ROKU (CZWARTEK) JEST DNIEM WOLNYM
OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA UCZNIÓW
– NIE MA DOWOZU I OBIADU.
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRACUJĄ.

UCZNIOWIE DO ZAJĘĆ WRACAJĄ 6 MAJA 2019 ROKU –
W PONIEDZIAŁEK.

Nauczyciele są w pracy, sprawują opiekę nad wychowankami, jeśli będą obecni w szkole, wykonują również inne zadania statutowe szkoły.

W DNIACH 15, 16 i 17 KWIETNIA 2019 ROKU

OD GODZINIY 9.00 UCZNIOWIE KLASY ÓSMEJ

SP DZIEBAŁTÓW ROZPOCZYNAJĄ

 OGÓLNOPOLSKI EGZAMIN ÓSMOKLSISTY

KOŃCZĄCY SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ.

W TYM DNIU NIE MA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

DLA PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW POZOSTAŁYCH KLAS PP, 0 i I-VII.

NIE MA OBIADU.

 

PRZERWA ŚWIĄTECZNA DLA UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEBAŁTOWIE ROZPOCZYNA SIĘ

18 KWIETNIA 2019 ROKU (CZWARTEK)

 I TRWA DO 23 KWIETNIA 2019 ROKU (WTOREK).

 DO ZAJĘĆ WRACAMY 24 KWIETNIA 2019 ROKU

WE ŚRODĘ.

OGŁOSZENIE DYREKTORA – REKRUTACJA

OGŁOSZENIE

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEBAŁTOWIE

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z póź. zm.)
  • ZARZĄDZENIE NR 5/2019 BURMISTRZA MIASTA i GMINY  KOŃSKIE z dnia 8 stycznia 2019 r.
  • Statut Szkoły

Termin pobierania i składania  zgłoszeń i wniosków :  01.02.2019  do 30.03.2019 r.

Formularze rekrutacyjne  tj. zgłoszenie (dla dzieci z obwodu szkoły) lub wniosek (dla dzieci spoza obwodu) do pobrania na stronie internetowej szkoły  www.spdziebaltow.pl, lub w sekretariacie.

Lista dzieci przyjętych zostanie opublikowana w budynku szkoły 8 kwietnia 2019r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie ogłasza nabór na wolne miejsca w Punkcie i Oddziale Przedszkolnym na rok szkolny 2019/2020od dnia 01 lutego 2019r.

Wnioski zgłoszenia dziecka do Punktu i Oddziału Przedszkolnego są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.
Rodzic zobowiązany jest do zwrotu wypełnionego wniosku do 30 marca 2019r.                Rodzic ma prawo złożyć wnioski do trzech przedszkoli z podaniem kolejności wyboru.

O przyjęciu dziecka  do przedszkola decyduje Komisja Kwalifikacyjna.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostaną wywieszone w placówce   w dniu 8 kwietnia 2019r.

Ze względów technicznych  – wnioski  do pobrania w sekretariacie szkoły.