Komunikat

Szanowni Rodzice,

  1. Od 6 maja 2020 roku istnieje możliwość objęcia opieką przedszkolną dzieci w wieku 3-6 lat (Punkt i Oddział Przedszkolny) jeśli rodzice wyrażą taką wolę, zgodnie z wytycznymi:

https://kuratorium.kielce.pl/42970/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w/

W naszym przypadku, zgodnie z decyzją Państwa, wychowanie przedszkolne nadal odbywa się zdalnie, w razie potrzeby zmian, proszę kontaktować się z wychowawcą lub dyrektorem spdziebałtow@tlen.pl.

 

  1. Od 18 maja 2020 roku istnieje możliwość prowadzenia na terenie szkoły zajęć indywidulanych (min. wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji indywidualnej) dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, których rodzice wyrażą taką wolę, zgodnie z wytycznymi:

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne

W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty.

Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Źródło: https://kuratorium.kielce.pl/43123/kalendarz-zmian-w-szkolach-i-placowkach-do-wakacji/

Proszę zainteresowanych Rodziców o informację do wychowawcy, nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyrektora, o potrzebie organizowania w/w zajęć na terenie szkoły (uczeń musi być zdrowy i podobnie jak nauczyciel będzie miał sprawdzaną temperaturę ciała przy wejściu do budynku).

  1. Od 25 maja 2020 roku w szkole mogą się odbywać zajęcia opiekuńcze lub opiekuńcze z elementami dydaktycznymi dla klas I-III, których rodzice wyrażą taką wolę, zgodnie z wytycznymi:

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III

Umożliwienie zajęć opiekuńczych w klasach I-III szkoły podstawowej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych rodziców, którzy chcieliby wrócić do pracy. Po otwarciu od 6 maja br. przedszkoli i oddziałów przedszkolnych to kolejny krok rządu w stronę stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół.

Dyrektor szkoły określi szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole. Forma zajęć dydaktycznych jest uzależniona od warunków epidemicznych panujących na terenie gminy, w której szkoła się znajduje oraz od możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  wychowawcy świetlic szkolnych i w miarę możliwości inni – wskazani przez dyrektora szkoły – nauczyciele. Dyrektor, mając na uwadze warunki organizacyjne, zdecyduje o podziale uczniów do poszczególnych grup i ustali, którzy nauczyciele będą prowadzili zajęcia.

Dyrektor szkoły, wspólnie z nauczycielami, oceni stan realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych klas I-III i rozplanuje pozostałe treści do 26 czerwca 2020 r., czyli do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Ponadto dyrektor z nauczycielami ustali, czy oraz w jakim zakresie potrzebna jest modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania i dostosuje sposób realizacji podstawy programowej odpowiednio dla uczniów przebywających w szkole, jak i pozostających w domu.

Liczba godzin przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne w szkole w formule stacjonarnej powinna być uzależniona od liczby dzieci, które w tych zajęciach fizycznie uczestniczą. Apelujemy do samorządów i dyrektorów szkół, by organizacja tych zajęć i ich godzinowy wymiar uwzględniał proporcję uczniów pozostających pod opieką w szkole i tych uczących się w domu.

Nauczyciel w ramach swojego pensum może prowadzić zajęcia oraz przygotowywać i przekazywać materiały do kształcenia na odległość. Nauczycielowi, któremu dyrektor na nowo określił organizację zadań przysługują godziny ponadwymiarowe, jeśli jego tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych zostanie przekroczony

Źródło:  https://kuratorium.kielce.pl/43163/dodatkowe-wytyczne-dla-dyrektorow-i-nauczycieli-w-zwiazku-z-umozliwieniem-opieki-uczniom-klas-i-iii-i-organizacja-konsultacji-na-terenie-szkoly/

https://kuratorium.kielce.pl/43141/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-podstawowych-edukacja-wczesnoszkolna/

Proszę zainteresowanych Rodziców o informację do wychowawcy lub dyrektora, o potrzebie organizowania w/w zajęć na terenie szkoły – przy małej grupie dzieci, będą to zajęcia opiekuńcze, a dydaktyczne nadal będą prowadzone zdalnie, (uczeń musi być zdrowy i podobnie jak nauczyciel będzie miał sprawdzaną temperaturę ciała przy wejściu do budynku).

 

 

  1. Od 25 maja 2020 roku na terenie szkoły będą się odbywały konsultacje dla uczniów klas ósmych, zgodnie z wytycznymi:

Organizacja konsultacji z uczniami

Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.

Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. Zależy nam na tym, by w pierwszej kolejności umożliwić organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.

Źródło: https://kuratorium.kielce.pl/43163/dodatkowe-wytyczne-dla-dyrektorow-i-nauczycieli-w-zwiazku-z-umozliwieniem-opieki-uczniom-klas-i-iii-i-organizacja-konsultacji-na-terenie-szkoly/

Proszę zainteresowanych Rodziców o informację do wychowawcy, nauczyciela przedmiotu lub dyrektora, o chęci uczestniczenia ucznia w konsultacjach, tak aby dostosować liczbę godzin do liczby uczestników (w naszych salach może to być maksymalnie 12 uczniów w grupie – uczeń musi być zdrowy i podobnie jak nauczyciel będzie miał sprawdzaną temperaturę ciała przy wejściu do budynku). Zajęcia dydaktyczne nadal będą prowadzone zdalnie. Terminy konsultacji zostaną podane w osobnym komunikacie 22 maja 2020 roku.

  1. Od 1 czerwca 2020 na ternie szkoły będą się odbywały konsultacje dla uczniów klas IV-VIII, zgodnie z wytycznymi:

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. O formie i terminach tych konsultacji rodziców i dzieci poinformuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę także sytuację epidemiczną na terenie jego gminy.

Więcej na ten temat również tu: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Źródło: https://kuratorium.kielce.pl/43163/dodatkowe-wytyczne-dla-dyrektorow-i-nauczycieli-w-zwiazku-z-umozliwieniem-opieki-uczniom-klas-i-iii-i-organizacja-konsultacji-na-terenie-szkoly/

Proszę zainteresowanych Rodziców o informację do wychowawcy, nauczyciela przedmiotu lub dyrektora, o chęci uczestniczenia ucznia w konsultacjach, tak aby dostosować liczbę godzin do liczby uczestników (w naszych salach może to być maksymalnie 12 uczniów w grupie – uczeń musi być zdrowy i podobnie jak nauczyciel będzie miał sprawdzaną temperaturę ciała przy wejściu do budynku). Zajęcia dydaktyczne nadal będą prowadzone zdalnie. Terminy konsultacji zostaną podane w osobnym komunikacie 29 maja 2020 roku.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii OGŁOSZENIA DYREKTORA SZKOŁY. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.