Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych

Uprzejmie informuję, że z dniem 25.05.2018 r. dane osobowe w Szkole Podstawowej w Dziebałtowie będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), /Dz.U.UE.L.2016.119.1 tzw. RODO/

Dyrektor szkoły

                    Beata Zbróg

Co to jest RODO?                                                                                                               Jest to powszechnie używany skrót „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych” Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jaki jest cel RODO?

Cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i zmiany systemu źródeł prawa:

 • harmonizacja przepisów UE, wypracowanie mechanizmu spójności
 • wprowadzenie równorzędnego ale podwyższonego stopnia ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE
 • zachowanie swobody przepływu danych osobowych w ramach UE
 • dostosowanie przepisów do rozwoju nowych technologii przetwarzania danych osobowych
 •  potrzeba zagwarantowania wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do fundamentalnych praw i wolności.

Od kiedy obowiązują zmiany?                                                                                                                                      RODO stosujemy od 25.05.2018 r. Szanowni Państwo w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej szkoły proszone są o kontakt ze szkołą.

Klauzula informacyjna    

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informujemy, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie , z siedzibą Nowy Dziebałtów 85,  e-mail:spdziebaltow@o2.pl;

2.Administrator wyznaczył Małgorzatę Spiżewską jako  inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: spdziebaltow@o2.pl; lub pisemnie na adres administratora;

3.Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, realizacji umów zawieranych przez administratora z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz placówki, realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz ustawowych administratora;

4.Podstawą prawną przetwarzania danych Pani/Pana osobowych oraz danych dzieci  jest: ·art. 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w związku z np. udziałem dzieci w konkursach, turniejach, zajęciach dodatkowych, wycieczkach, przetwarzaniem wizerunku,·art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umów,·art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego w związku z ustawą Prawo oświatowe, ustawą o systemie oświaty oraz ustawą o systemie informacji oświatowej, ustawą Kodeks Pracy, ustawą Karta Nauczyciela;

5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych dzieci mogą być organy ustawowo upoważnione do dostępu do danych w zakresie i celach określonych w przepisach szczególnych (np.: sąd, Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Pomocy Społecznej). Ponadto dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umowy powierzenia zawartej z administratorem (np.: firmy świadczące usługi w zakresie IT, dzienników elektronicznych, platform wspierających proces edukacji). Podmioty te mogą je przetwarzać wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora;

6.Dane przechowywane będą przez okres potrzebny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa, następnie zostaną zniszczone;

7.Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;                                                                                                                            8.W przypadku umów podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich zawarcia. Natomiast podanie przez Państwa danych jest obowiązkowe, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa. Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych  w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji wyznaczonych celów;

9.W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez administratora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

11.Państwadane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;                   12.Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, natomiast nie podlegają profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W DZIEBAŁTOWIE                O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHDLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie  z siedzibą Nowy Dziebałtów  85  ,26-200 Końskie, tel. 41 3720602, e-mail: spdziebaltow@o2.pl.

2)W sprawach ochrony swoich danych osobowych proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie – mail: spdziebaltow@o2.pl.

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w związku z obowiązkiem kontroli spełniania obowiązku szkolnego wynikającym z art.41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm) i art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4)Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm)

5)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14grudnia2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).

6)Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.z2017 r., poz. 59 z późn. zm).

7)Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

8)Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania danych. Nowe przepisy o ochronie danych osobowych obowiązują od dnia 25.05.2018r.

                                                                                                              Dyrektor szkoły

                                                                                                                  Beata Zbróg

 

KLAUZULA INFORMACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEBAŁTOWIE DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa W Dziebałtowie z siedzibą Nowy Dziebałtów 85, 26-200 Końskie (nr tel.: 41 3720602 , adres e-mail: spdziebaltow@o2..pl).

2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: spdziebaltow@o2.pl.

3.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.

4.Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(tj. Dz. U.  z 2016 r., poz. 922) oraz ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z2016 r. Nr 119.) od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia oraz rozporządzeń wykonawczych.

5.Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brała/brał udział.

6.Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7.Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy.

8.PrzysługujePani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Szkołę Podstawową w Dziebałtowie w Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna  dotycząca  monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia      27 kwietnia 2016r.(  Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016)  Szkoła Podstawowa                             w Dziebałtowie                              

Informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej ADO) systemu monitoringu wizyjnego (zwanym dalej Monitoring) jest  Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie
 2. Monitoring stosowany jest w celu rejestracji zdarzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu budynku, zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do ADO.
 3. Obszar objęty monitoringiem stanowi korytarz przy wejściu głównym do siedziby Administratora oraz najbliższe otocznie na zewnątrz budynku Administratora.
 4. Zarejestrowane dane nie podlegają profilowaniu, a przeglądanie danych odbywa się tylko w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa.
 5. Zarejestrowane przez Monitoring dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów, przez upoważnione do tego podmioty.
 6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 14 dni. Po tym czasie zostaną nadpisane nowymi danymi.
 7. Każdej osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 8. Podstawą prawną dla prowadzenia Monitoringu jest: Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.