Na czym polega praca pedagoga szkolnego?

Najogólniej można powiedzieć, że celem pracy pedagoga szkolnego jest uzupełnianie, rozszerzanie i pogłębianie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli. Pedagog jest koordynatorem w środowisku szkolnym oraz łącznikiem między uczniami, rodzicami, nauczycielami i innymi instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi w rejonie swojego działania.

Główną formą pracy pedagoga szkolnego jest poradnictwo. Dotyczy ono nauczycieli, dzieci i rodziców. Polega na pomocy w rozwiązywaniu aktualnych problemów powstających w codziennej pracy szkoły.

Zadania szczegółowe wynikają ze specyfiki szkoły oraz środowiska, z jakiego wywodzą się uczniowie.

Pedagog mający w ręku duży wachlarz możliwości działań potrafi rozwiązać niejeden trudny problem. Mając dobre kontakty z instytucjami pomocy społecznej, poradniami psychologicznymi i terapeutycznymi oraz kuratorami sądowymi może pomagać w rozwiązywaniu nawet najbardziej skrywanych problemów rodzinnych uczniów w celu likwidowania przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Błędnym jest stwierdzenie, że pedagoga w szkole znają tylko łobuzy. Pedagog jest potrzebny wszystkim dzieciom tym, które należą do grupy tzw. „pewniaków” i tych, które są „szarymi myszkami”. Pomocny jest wszystkim nauczycielom w rozwiązywaniu różnych problemów wychowawczych.

Pamiętać należy, że nie jest jednak cudotwórcą i wielu spraw nie rozwiąże bez współpracy ze strony innych nauczycieli, dyrekcji i rodziców.

Obecnie najważniejszym dokumentem mówiącym o pracy pedagoga szkolnego jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Zgodnie z rozporządzeniem do zadań pedagoga należy w szczególności:

  1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
  2. określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
  3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
  4. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
  5. wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;
  6. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku, gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy;
  7. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

GODZINY PRACY PEDAGOGA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

mgr Magdalena Cybulska

PONIEDZIAŁEK 8:00 – 11:00
WTOREK 11:50 – 12:50
ŚRODA
CZWARTEK 10:45 – 13:45
PIĄTEK 8:00 -12:30

TU OTRZYMASZ POMOC:

RZECZNIK PRAW DZIECKA

Marek Michalak
Czym się zajmuje?
Rzecznik stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców.
Kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzina.
POTRZEBUJESZ POMOCY, INFORMACJI LUB CHCESZ ZGŁOSIĆ INTERWENCJĘ?
SKONTAKTUJ SIĘ Z RZECZNIKIEM PRAW DZIECKA
800 12 12 12
Na ten numer dodzwonisz się bezpłatnie
.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W KOŃSKICH
ul. Krakowska 38, 26-200 Końskie,
województwo Świętokrzyskie
tel. 41 372 34 00

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Armii Krajowej 22
26-200 Końskie
tel. 41-372-79-20

PORADNIA ODWYKOWA – PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Medycyna i zdrowie / Uzależnienia, nałogi
ul. Gimnazjalna 41b
26-200 Końskie
Tel. 41 390 22 25

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W KOŃSKICH
ul. Łazienna 12
26-200 Końskie
tel: 41 39 00 206

TELEFONY ZAUFANIA:

BIERZEMY UDZIAŁ W PROGRAMIE

 

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

 

 

Uczniowie kl. IV – VI wzięli udział w warsztatach pt.Współczesne uzależnienia młodzieży, ich wpływ na zachowanie i sposoby radzenia sobie z nimi.

Warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży mają na celu uświadomienie ryzyka oraz szkodliwości związanej ze stosowaniem środków psychoaktywnych. Głównym założeniem interaktywnych spotkań profilaktycznych jest wspieranie ucznia w procesie poszukiwania wzorców i wartości, określaniu swoich słabych i mocnych stron oraz wypracowaniu postaw asertywnych. Zajęcia kompleksowo łączą wiedzę teoretyczną z działaniami praktycznymi, które stymulują prawidłowy rozwój oraz wpływają na postrzeganie rzeczywistości przez uczniów.

PREZENTACJE:

używki

nie pal przy mnie proszę

palenie – zdrowotne skutki palenia-dla nauczycieli

bezpieczne ferie

prawa dziecka

 

Gazetka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina

Gazetka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina

Gazetka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina

Gazetka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina

Gazetka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina

Gazetka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina

Gazetka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina

10 porad dla rodziców - internet

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii, Pedagog szkolny. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.