DBAĆ O ZDROWIE WAŻNA SPRAWA, WIĘC KORZYSTAJ Z TEGO PRAWA!

Nasza szkoła już od lat bierze udział w europejskim programie

” Owoce w szkole” i “Szklanka mleka”.

Szklanka mleka”

O pro­gra­mie

Pro­gram „Szklanka mleka” skie­ro­wany jest do uczniów przed­szkoli, szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów i liceów. Celem pro­gramu „Szklanka mleka” jest kształ­to­wa­nie wśród dzieci i mło­dzieży dobrych nawy­ków żywie­nio­wych poprzez pro­mo­wa­nie spo­ży­cia mleka i prze­two­rów mlecz­nych. Pro­gram jest admi­ni­stro­wany przez ARR (Agen­cja Rynku Rol­nego) i współ­fi­nan­so­wany z trzech źródeł: UE, FPM, dopłaty krajowej.

Szklanka Mleka

“Owoce w Szkole”

O pro­gra­mie

Pro­gram „Owoce w Szkole” skie­ro­wany jest do uczniów klas I-III szkół pod­sta­wo­wych, admi­ni­stro­wany przez ARR (Agen­cja Rynku Rol­nego) i przez UE. Celem pro­gramu jest dłu­go­ter­mi­nowa zmiana nawy­ków żywie­nio­wych dzieci, przez zwięk­sze­nie udziału owo­ców i warzyw w ich codzien­nej die­cie, na eta­pie na któ­rym kształ­tuje się ich nawyki żywieniowe.

Uczniowie klasy IIIa wraz ze swoją wychowawczynią Panią Aleksandrą Świercz przygotowali  sałatki i koktajle mleczno-owocowo. Wykorzystali owoce i mleko jakie otrzymują w ramach programów.

Było smacznie, zdrowo i kolorowo!

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Projekty i Programy, Wieści z klasy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.