Dziękuję Ci za to, że jesteś.

Brakuje słów, aby podziękować
za matczyną odwagę, cierpliwość,
dobroć, zrozumienie, ale tak bardzo
chcę wyrazić wdzięczność
właśnie Tobie. Najbardziej kochającej z Mam…

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,
Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku,
Za to, że dni moje tęczą malujesz
dziś Mamo z całego serca Ci dziękuję!

Mamo, tak bardzo Cię kocham
i dziękuję Ci za wszystko.
Za Twój uśmiech, który ogrzewa
mnie w różnych chwilach życia,
a najbardziej dziękuję Ci za to, że jesteś.

Prezentacja z okazji Dnia Matki:  Dzień Matki

Laurki kl.II a i II b z okazji Dnia Matki: Laurki

Prace plastyczne wykonane przez klasę III z okazji Dnia Matki .

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice i Uczniowie klas ósmych

16, 17 i 18 czerwca 2020 roku spotykamy się na egzaminie kończącym szkołę podstawową. Bez przystąpienia do niego, uczeń szkoły nie może ukończyć.

W związku z sytuacją epidemiczną pojawiły się dodatkowe procedury, z którymi proszę się zapoznać:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200515%20Przeprowadzanie%20egzamin%C3%B3w%20COVID%20Wytyczne_WO.pdf

Komunikat

Szanowni Rodzice,

  1. Od 6 maja 2020 roku istnieje możliwość objęcia opieką przedszkolną dzieci w wieku 3-6 lat (Punkt i Oddział Przedszkolny) jeśli rodzice wyrażą taką wolę, zgodnie z wytycznymi:

https://kuratorium.kielce.pl/42970/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w/

W naszym przypadku, zgodnie z decyzją Państwa, wychowanie przedszkolne nadal odbywa się zdalnie, w razie potrzeby zmian, proszę kontaktować się z wychowawcą lub dyrektorem spdziebałtow@tlen.pl.

 

  1. Od 18 maja 2020 roku istnieje możliwość prowadzenia na terenie szkoły zajęć indywidulanych (min. wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji indywidualnej) dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, których rodzice wyrażą taką wolę, zgodnie z wytycznymi:

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne

W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty.

Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Źródło: https://kuratorium.kielce.pl/43123/kalendarz-zmian-w-szkolach-i-placowkach-do-wakacji/

Proszę zainteresowanych Rodziców o informację do wychowawcy, nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyrektora, o potrzebie organizowania w/w zajęć na terenie szkoły (uczeń musi być zdrowy i podobnie jak nauczyciel będzie miał sprawdzaną temperaturę ciała przy wejściu do budynku).

  1. Od 25 maja 2020 roku w szkole mogą się odbywać zajęcia opiekuńcze lub opiekuńcze z elementami dydaktycznymi dla klas I-III, których rodzice wyrażą taką wolę, zgodnie z wytycznymi:

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III

Umożliwienie zajęć opiekuńczych w klasach I-III szkoły podstawowej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych rodziców, którzy chcieliby wrócić do pracy. Po otwarciu od 6 maja br. przedszkoli i oddziałów przedszkolnych to kolejny krok rządu w stronę stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół.

Dyrektor szkoły określi szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole. Forma zajęć dydaktycznych jest uzależniona od warunków epidemicznych panujących na terenie gminy, w której szkoła się znajduje oraz od możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  wychowawcy świetlic szkolnych i w miarę możliwości inni – wskazani przez dyrektora szkoły – nauczyciele. Dyrektor, mając na uwadze warunki organizacyjne, zdecyduje o podziale uczniów do poszczególnych grup i ustali, którzy nauczyciele będą prowadzili zajęcia.

Dyrektor szkoły, wspólnie z nauczycielami, oceni stan realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych klas I-III i rozplanuje pozostałe treści do 26 czerwca 2020 r., czyli do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Ponadto dyrektor z nauczycielami ustali, czy oraz w jakim zakresie potrzebna jest modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania i dostosuje sposób realizacji podstawy programowej odpowiednio dla uczniów przebywających w szkole, jak i pozostających w domu.

Liczba godzin przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne w szkole w formule stacjonarnej powinna być uzależniona od liczby dzieci, które w tych zajęciach fizycznie uczestniczą. Apelujemy do samorządów i dyrektorów szkół, by organizacja tych zajęć i ich godzinowy wymiar uwzględniał proporcję uczniów pozostających pod opieką w szkole i tych uczących się w domu.

Nauczyciel w ramach swojego pensum może prowadzić zajęcia oraz przygotowywać i przekazywać materiały do kształcenia na odległość. Nauczycielowi, któremu dyrektor na nowo określił organizację zadań przysługują godziny ponadwymiarowe, jeśli jego tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych zostanie przekroczony

Źródło:  https://kuratorium.kielce.pl/43163/dodatkowe-wytyczne-dla-dyrektorow-i-nauczycieli-w-zwiazku-z-umozliwieniem-opieki-uczniom-klas-i-iii-i-organizacja-konsultacji-na-terenie-szkoly/

https://kuratorium.kielce.pl/43141/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-podstawowych-edukacja-wczesnoszkolna/

Proszę zainteresowanych Rodziców o informację do wychowawcy lub dyrektora, o potrzebie organizowania w/w zajęć na terenie szkoły – przy małej grupie dzieci, będą to zajęcia opiekuńcze, a dydaktyczne nadal będą prowadzone zdalnie, (uczeń musi być zdrowy i podobnie jak nauczyciel będzie miał sprawdzaną temperaturę ciała przy wejściu do budynku).

 

 

  1. Od 25 maja 2020 roku na terenie szkoły będą się odbywały konsultacje dla uczniów klas ósmych, zgodnie z wytycznymi:

Organizacja konsultacji z uczniami

Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.

Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. Zależy nam na tym, by w pierwszej kolejności umożliwić organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.

Źródło: https://kuratorium.kielce.pl/43163/dodatkowe-wytyczne-dla-dyrektorow-i-nauczycieli-w-zwiazku-z-umozliwieniem-opieki-uczniom-klas-i-iii-i-organizacja-konsultacji-na-terenie-szkoly/

Proszę zainteresowanych Rodziców o informację do wychowawcy, nauczyciela przedmiotu lub dyrektora, o chęci uczestniczenia ucznia w konsultacjach, tak aby dostosować liczbę godzin do liczby uczestników (w naszych salach może to być maksymalnie 12 uczniów w grupie – uczeń musi być zdrowy i podobnie jak nauczyciel będzie miał sprawdzaną temperaturę ciała przy wejściu do budynku). Zajęcia dydaktyczne nadal będą prowadzone zdalnie. Terminy konsultacji zostaną podane w osobnym komunikacie 22 maja 2020 roku.

  1. Od 1 czerwca 2020 na ternie szkoły będą się odbywały konsultacje dla uczniów klas IV-VIII, zgodnie z wytycznymi:

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. O formie i terminach tych konsultacji rodziców i dzieci poinformuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę także sytuację epidemiczną na terenie jego gminy.

Więcej na ten temat również tu: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Źródło: https://kuratorium.kielce.pl/43163/dodatkowe-wytyczne-dla-dyrektorow-i-nauczycieli-w-zwiazku-z-umozliwieniem-opieki-uczniom-klas-i-iii-i-organizacja-konsultacji-na-terenie-szkoly/

Proszę zainteresowanych Rodziców o informację do wychowawcy, nauczyciela przedmiotu lub dyrektora, o chęci uczestniczenia ucznia w konsultacjach, tak aby dostosować liczbę godzin do liczby uczestników (w naszych salach może to być maksymalnie 12 uczniów w grupie – uczeń musi być zdrowy i podobnie jak nauczyciel będzie miał sprawdzaną temperaturę ciała przy wejściu do budynku). Zajęcia dydaktyczne nadal będą prowadzone zdalnie. Terminy konsultacji zostaną podane w osobnym komunikacie 29 maja 2020 roku.

 

Gratulacje dla zwycięzców.

Nasi uczniowie przed rozpoczęciem pandemii koronawirusa odnieśli wiele sukcesów w konkursach sprawdzających wiedzę z różnych dziedzin. Gratulujemy im serdecznie . Mamy nadzieję, że uda się wyróżnić  ich nagrodami rzeczowymi  na zakończenie roku szkolnego.

III Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego

Weronika Cichacka (klasa VIIIA)- tytuł finalisty. 

 

V edycja  gminnego konkursu historycznego

„ Przywróćmy ich pamięć – w hołdzie bohaterom”

Mikołaj Śmidl (klasa VIIIB)- I miejsce

Michał Kołodziejczyk (klasa VIIIA)- III miejsce

 

Szkolny Konkurs Ortograficzny, który odbył się w ramach obchodów                Tygodnia Kultury Języka.
Konkurs przeprowadzany był w kategoriach:

Kl. IV – V

Nikola Knez – I miejsce

Julia Smołuch – II miejsce

Jakub Kifer – III miejsce

 

 KL.VI – VIII

Weronika Cichacka – I miejsce

Piotr Marczak –  II miejsce

Wioletta Milcarz i Patrycja Cholewa –  III miejsce

Wszyscy zwycięzcy są uczniami klas VIII.  Dziękujemy Wam za godne reprezentowanie naszej szkoły i  życzymy dalszych sukcesów  w szkołach ponadpodstawowych.

Dyrekcja i Nauczyciele SP Dziebałtów.

UE oczami dzieci klas drugich

Klasa 2a i 2b podczas zdalnych zajęć prowadzonych przez wychowawcę  zdobywała wiadomości nt.  państw należących do Unii, symboli unijnych, jej  funkcjonowania. Uczniowie dowiedzieli się również, że 9 maj  to Święto Unii Europejskiej . W związku z tym świętem i jako  podsumowaniem  bloku tematycznego ,,Europa naszym domem”, uczniowie wykonali prace na ten temat.  A oto kilka z nich:

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Źródło: https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/Swieto-Konstytucji-3-Maja-2020 

Święto Konstytucji zostało ustanowione w 1919, przywrócono je po okresie PRL w 1990. 3 maja to oficjalne święto państwowe i dzień ustawowo wolny od pracy.  3 maja obchodzone jest także święto kościelne. W kościele katolickim w Polsce 3 maja to Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku w celu uregulowania ustroju prawnego Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Przywódcy stronnictwa patriotycznego z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim wykorzystali zbliżające się święta wielkanocne do zwołania Sejmu, który przegłosował ustawę przy obecności zaledwie 1/3 posłów. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie spisana konstytucja. Ustawa zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, doprowadziła do politycznego zrównania mieszczan i szlachty oraz wprowadziła ochronę państwa nad chłopami, dzięki czemu miały zostać złagodzone nadużycia w pobieraniu pańszczyzny. Konstytucja wprowadziła także podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Fotografie poniżej

Jan Matejko Konstytucja 3 Maja 1791 roku

Odręcznie pisana Ustawa Rządowa i pieczęć Stanisława Augusta

Sala Senatorska – widok współczesny

Kopia Konstytucji 3 maja eksponowana w Sali Senatorskiej

Medal wybity w 1791 z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Król Stanisław August Poniatowski

    Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej  

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami 1 maja i 3 maja. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą.  

Obchody Święta 3 Maja kilkadziesiąt lat temu  i współcześnie

      

                       

 

                                                                          

Nasza planeta oczami najmłodszych

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi uczniowie oddziału zerowego wykonali plakaty naszej Błękitnej Planety zachęcające do jej ochrony.

Oto efekty pracy kilkorga z nich:

Ciekawe pomysły na czas wolny

Ciekawe pomysły na czas wolny

https://www.mamawdomu.pl/

Muzeum Początków Państwa Polskiego

http://www.muzeumgniezno.pl/spacer/muzeum_gniezno/muzeum_gniezno.html

Muzeum Zamkowe w Malborku

https://muzeumzamkowewmalborku.wkraj.pl/html5/index.php?id=34844#/69124/179.998

Muzea dla dzieci

https://www.matczynefanaberie.pl/zostan-w-domu-wirtualne-muzea-dla-dzieci/

Muzea dla dzieci – wakacje z dziećmi

https://www.dzieciochatki.pl/wakacje-z-dziecmi/wirtualne-muzeum-zwiedzanie-z-dziecmi

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 2020 - internetowy ...

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku.

„Moc książek powinna być wykorzystywana do walki z izolacją” – podkreśla UNESCO w przesłaniu tegorocznego święta.

Bardziej niż kiedykolwiek, w czasach, gdy większość szkół na całym świecie jest zamknięta, a ludzie pozostają zamknięci w domach, moc książek powinna być wykorzystywana do walki z izolacją, wzmacniania więzi między ludźmi, poszerzania horyzontów, stymulowania naszych umysłów i kreatywności.

Obchodzone na całym świecie 23 kwietnia święto książki wywodzi się z Katalonii. Pierwszy raz zorganizowano je w 1926 r. Jest to ważna data w historii literatury światowej: data śmierci Cervantesa, urodzin i śmierci Szekspira, a także śmierci Inki Garcilasa de la Vegi. Zgodnie z tradycją katalońską tego dnia mężczyźni obdarowują swoje partnerki czerwoną różą, a one darują im książkę.

Źródło:

https://www.tvp.info/47705779/swiatowy-dzien-ksiazki-i-praw-autorskich-maja-moc-do-walki-z-izolacja

Więcej znajdziecie tu: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich